www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.
Чиста енергия за Вашия дом!

Сметки за месец август

Печат

Уважаеми абонати! 

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец август 2020 г.  са изготвени и вече могат да бъдат платени на касите на “Топлофикация – Бургас” ЕАД в ж.к. ”Славейков”, ж.к. “Лазур” и ж.к. “Изгрев”, на касите на "Български пощи" ЕАД, по банков път и чрез системите "ePay", "Easypay", "Transcard" или "iCARD"  (https://www.icard.bg).

 

Месечно отчитане

Печат

Image

"Топлофикация - Бургас" ЕАД уведомява своите клиенти, че месечното отчитане на топломерите и водомерите в абонатните станции ще се извърши на  31 август 2020 г.

Телефони за информация:

за к-с “Изгрев” и к-с “Зорница” – 056/ 86 00 96

за к-с “Славейков” – 056/ 88 03 11

за к-с “Лазур” и к-с “Бр. Миладинови” – 056/ 81 63 83.

 

Свободния пазар на електроенергия предлага големи възможности

Печат

Либерализираният (свободният) пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци на електрическа енергия и потребители, създава се възможност за наличие на конкуренция, която предполага оптимизиране на цената на електрическата енергия.

Клиентите могат да избират своя търговец на електрическа енергия, но не и мрежовия оператор, за територията на област ..., който продължава да извършва физическата доставка на електроенергия, поддържането на мрежата и отчитането на електромерите. Към момента на свободния пазар могат да излязат всички потребители.

Конкурентната среда за търговия с електрическа енергия води до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване. Клиентите имат възможност сами да избират доставчика си на електроенергия, да договаря условия по договора и фактурирането, както и допълнителни услуги свързани с обслужването.

Търговците на електроенергия са юридически лица, лицензирани за дейността „търговия с електрическа енергия“, които извършват покупко-продажба на електрическа енергия от/на производители, други търговци, борсови и брокерски платформи и снабдяват потребители на пазара по свободно договорени цени.

След последно приети промени в Закона за енергетиката от юни 2020 г. всички небитови крайни трябва да излязат на свободния пазар на електрическа енергия, считано от 1 октомври 2020г.

Реалната дата, до която тези стопански потребители трябва да изберат доставчик на електрическа енергия е 10 септември 2020 г., за да може смяната да влезе в сила от 1 октомври 2020 г.

В случай, че към 1 октомври 2020 г. тези клиенти не са сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия ще се извършва от досегашния им доставчик при служебно определени тарифи на свободния пазар считано от 1 октомври 2020г. до 30 юни 2021г. След този срок, всички стопански потребители без сключени договори за доставка на електрическа енергия с доставчик – търговец ще бъдат автоматично прехвърлени към Доставчик от последна инстанция (ДПИ), където цената, по която ще заплащат потребената електрическа енергия е значително по-висока от тази, която могат да получат на свободния пазар.

Според нормативната уредба регистрирането на участник на свободния пазар на електрическа енергия и смяната на доставчик се администрира от съответния мрежови оператор, за територията на област ... . Търговецът на електрическа енергия  извършва процедурата по смяна на доставчика от името на клиента безплатно.

Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия са разписани, както следва:

• За клиенти с почасово мерене (над 100 кВт. присъединена мощност) стъпките са две: Първо се сключва договор за достъп и пренос с мрежовия оператор и договор с крайния снабдител в ролята му на Доставчик от последна инстанция, а след това се подава заявление до 10-то число на месеца и от 1-во число на следващия месец клиентът е на свободен пазар. Процедурата е регламентирана в Инструкции № 1 и № 2 на ЕСО ЕАД, утвърдени с Решение на ДКЕВР № 93 / 28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г.

• За клиенти за чиито обекти се прилагат стандартизирани товарови профили или така нар. СТП (до 100 кВт. присъединена мощност) процедурата е по-кратка: подава се заявление до 10-то число на месеца и от 1-во число на следващия месец клиентът е на свободен пазар. Успоредно с това се сключва договор за достъп и пренос с мрежовия оператор и договор с крайния снабдител в ролята му на Доставчик от последна инстанция. Процедурата е регламентирана в Инструкция, приета от КЕВР с Решение по протокол № 56 / 28.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.

Всички клиенти на свободен пазар заплащат такса „Задължения към обществото“ и мрежови услуги – такси достъп и пренос. Техните стойности се утвърждават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и са фиксирани за определен период. Клиентите на регулиран пазар също плащат тези такси.

С избрания търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група клиентът сключва :

• Договор за покупко-продажба на електрическа енергия и за балансиране – негов предмет са продажбата на електрическа енергия по свободно договорена цена, условията за участие в балансираща група и прехвърлянето на отговорността за балансиране. Сключва се между клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, и избран от него търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група. Възможно е двете услуги да бъдат оформени в два отделни договора – за продажба на електрическа енергия и за балансиране.

или

• Договор за комбинирана услуга – негов предмет са продажбата на електрическа енергия и плащане на услугите „достъп до и пренос през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“. Този тип договор се сключва задължително между търговец на електрическа енергия и краен клиент, за когото се прилага стандартизиран товаров профил (СТП). За клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, договорът за комбинирана услуга е възможност, а не задължение.

След смяната на доставчика на електрическа енергия, физическата доставка, отговорността за поддръжка на мрежатa, отчитане не електромерите и отстраняване на аварии остават ангажимент на мрежовия оператор.

За контакти и запитвания към „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД- От изпратените банери

 

 

Месечно отчитане

Печат

Image

"Топлофикация - Бургас" ЕАД уведомява своите клиенти, че месечното отчитане на топломерите и водомерите в абонатните станции ще се извърши на  31 юли 2020 г.

Телефони за информация:

за к-с “Изгрев” и к-с “Зорница” – 056/ 86 00 96

за к-с “Славейков” – 056/ 88 03 11

за к-с “Лазур” и к-с “Бр. Миладинови” – 056/ 81 63 83.

 

Сметки за месец юни

Печат

Уважаеми клиенти,

Фактурите за консумираната топлинна енергия през месец 06.2020 г. вече са изготвени и могат да бъдат платени.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на УКАЗ № 82 (На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България), e обнародван Закон за допълнение на Закона за енергетиката (приет от 44-то Народно събрание на 14 април 2020 г.) и съгласно Решение № Ц-24 от 10.06.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за промяна на цените на топлинната енергия със задна дата за периода от месец юли 2019 г. до месец март 2020 г. (https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2020/res_c_24_20.pdf)

от страна на топлофикационното дружество беше извършено преизчисление на консумираната топлинна енергия за описания период на абонати, които са на ежемесечно отчитане. За потребителите, които са на прогнозен отчет и заплащат ползваната топлина енергия на годишна база, преизчислението беше извършено от съответната фирма за дялово разпределение.

Получената разлика фигурира като корекция в текущите фактури и се приспада от дължимата сума за месец 06.2020 г.

При пресмятане не се вземат предвид сумите за отчет и дялово разпределение, както и сумите, свързани с корекции от предходни периоди.

В имотите със смяна на собствеността / титуляра на партидата, корекциите включват само периода с новия титуляр. Предишните собственици / титуляри ще получат своята част от преизчислените суми за възстановяване по банков път, след посочване на банкова сметка.

Печатните и електронни фактури съгласно „Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация-Бургас” ЕАД на потребители в град Бургас” и съпътстващите ги извлечения, съдържащи информация за помесечни приспадания на сумите, ще бъдат изготвени и разнесени след 14.07.2020 г.

За допълнителна информация можете да се свързвате с отдел „РПТЕ” на тел. 056/ 860 101 или ел.поща: rpte@toplo-bs.com.

Информация относно преизчисленията на клиентите с годишен отчет можете да получите при съответния търговец за дялово разпределение.

 


Страница 1 от 77

Анкети

С каква цел посетихте този сайт?
 

Връзки

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Посетители

В момента има 16 посетителя в сайта

Банери

Климатична прогноза - Бургас

Външни новини


Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.